Rozporządzenie Barbary Nowackiej może być niezgodne z prawem! - Konfederacja

Rozporządzenie Barbary Nowackiej może być niezgodne z prawem!

Grzegorz Płaczek na serwisie X.

Walczę! Niezależnie od tego, kto w co wierzy i jak wyobraża sobie przyszłą edukację naszych dzieci, każde Rozporządzenie MUSI być zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami i Konstytucją RP. A tym razem chodzi o… kontrowersyjne Rozporządzenie dotyczące zakazu zadawania prac domowych oraz ich „dobrowolności” w szkołach podstawowych.

• Wielu nauczycieli, polityków, prawników oraz przedstawicieli środowisk nauczycielskich wskazuje, iż Rozporządzenie, podpisane przez Panią minister Barbarę Nowacką, nie ma prawidłowej delegacji ustawowej – czyli może być:

  1. sprzeczne z Konstytucją (z Art. 92 ust. 1 Konstytucji RP),
  2. sprzeczne z Kartą Nauczyciela (przede wszystkim Art. 12 ust. 2),
  3. sprzeczne z przepisami Ustawy o systemie oświaty (zwłaszcza Art. 44zb). NIE chodzi zatem jedynie o to, czy Rozporządzenie jest „dobre dla naszych dzieci” (bowiem znajdą się przeciwnicy jak i lewaccy zwolennicy wprowadzenia zakazu zadawania prac domowych oraz ich „dobrowolności”), ale między innymi o to:

• czy Rozporządzenie wprost rażąco NIE narusza przypadkiem Art. 12 ust. 2 Ustawy Karta Nauczyciela – gdyż ingeruje w gwarantowaną swobodę nauczyciela mianowanego w wyborze metod nauczania, to jest więc także w możliwość podjęcia decyzji, czy w ogóle i w jakim zakresie będzie korzystał z takiego narzędzia jak prace pisemne i praktyczne, w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych?

• czy Rozporządzenie mieści się w treści delegacji z Art. 44zb Ustawy o systemie oświaty, która uprawnia ustawodawcę WYŁĄCZNIE do określenia: „szczegółowych warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych”. Wydaje się, że Ustawa NIE zezwala szefowej Ministerstwa Edukacji Narodowej na ingerowanie w materię prac domowych w szkołach.

W związku z tym, działając w trybie interwencji poselskiej, wysyłam do szanownego Pana prezydenta Andrzeja Dudy, pismo z zapytaniem:

• Czy Pan prezydent, korzystając z konstytucyjnego przysługującego Mu prawa [na podstawie Art. 188 pkt 3 w zw. z Art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji RP], rozważa złożenie do Trybunału Konstytucyjnego „Wniosku o stwierdzenie niezgodności Rozporządzenia z Konstytucją RP”? Jeśli tak, to kiedy? Jeśli nie, to dlaczego? Bo jeśli Prezydent ma stać na straży prawa – odpowiedź wydaje się oczywista.

Jako poseł Konfederacji działam, Polacy.

Komentarze (1)