Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego konfederacja.pl,
  zwanego dalej „Serwisem”, prowadzonego przez partię polityczną Konfederacja Wolność i
  Niepodległość z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 24/26A, 00-549 Warszawa, NIP 701 094 01
  97, zwaną dalej „Administratorem”.
 2. Korespondencja z Administratorem może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej
  pod adresem kontakt@konfederacja.pl.
 3. Osoba zarejestrowana w Serwisie i korzystająca z Serwisu zwana jest dalej „Użytkownikiem”.
 4. Administrator w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikowi nieodpłatny dostęp do
  publikowanych w Serwisie materiałów.
 5. Do korzystania z Serwisu przez Użytkownika niezbędne jest posiadanie komputera (lub innego
  sprzętu elektronicznego o podobnych możliwościach) z dostępem do sieci Internet, oraz z
  zainstalowanym programem – przeglądarką internetową.
 6. Administrator umożliwia umieszczanie w Serwisie komentarzy na temat opublikowanych
  materiałów. Użytkownik zobowiązuje się zamieszczać w Serwisie wyłącznie opinie i komentarze
  zgodne z prawem i nie naruszające dóbr osobistych osób trzecich.
 7. Zobowiązania i prawa stron w zakresie ochrony danych osobowych uregulowane są Polityką
  Prywatności, stanowiącą integralną część niniejszego Regulaminu.
 8. Użytkownik oświadcza, że dysponuje prawami do materiałów zamieszczanych przez niego w w
  komentarzach w Serwisie. Zakazane jest wykorzystywanie w Serwisie materiałów niezgodnych z
  prawem, pozyskanych w sposób bezprawny lub naruszających prawa osób trzecich.
 9. Zabrania się publikowania w Serwisie komentarzy naruszających dobre obyczaje,
  utrudniających innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu, stanowiących reklamy lub spam.
 10. Administrator ma prawo usunąć z Serwisu materiały naruszające Regulamin.
 11. Użytkownik ma prawo żądać wyjaśnienia Regulaminu przez Administratora.
 12. Użytkownik ma prawo reklamować u Administratora usługi niezgodne z Regulaminem i żądać
  doprowadzenia ich do stanu zgodnego z umową. Reklamacja może być złożona za
  pośrednictwem poczty elektronicznej, korespondencyjnie na adres siedziby Administratora
  wskazany w punkcie 1 lub osobiście w siedzibie Administratora pod adresem wskazanym w
  punkcie 1. Każda złożona reklamacja zostanie indywidualnie rozpatrzona przez Administratora, a
  w razie jej zasadności żądania Użytkownika zostaną spełnione w sposób z nim ustalony.
 13. Użytkownik ma prawo ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć dalsze korzystanie z
  Serwisu i zażądać usunięcia konta w Serwisie.
 14. Administrator ma prawo ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć umowę zawartą z
  Użytkownikiem w przypadku naruszenia przez Użytkownika prawa, dobrych obyczajów lub
  niniejszego Regulaminu.
 15. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Administratora w razie:
  a. zmiany przedmiotu działalności Administratora lub zakresu usług świadczonych przez
  Administratora,
  b. zmiany danych Administratora,
  c. stwierdzenia niezgodności Regulaminu z przepisami prawa.
 16. Zmiana Regulaminu nie może pozbawiać lub ograniczać praw Użytkownika nabytych na mocy
  wcześniejszego brzmienia Regulaminu.
 17. O zmianie Regulaminu Użytkownicy są informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej
  oraz ogłoszenia w Serwisie z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 18. Użytkownikowi, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, przysługuje prawo
  wypowiedzenia dalszego korzystania z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym.
 19. Prawem właściwym w sprawach dotyczących niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
 20. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania go w Serwisie.