Nowy projekt covidowy PiS to gniot! #LexKonfident - Konfederacja

Nowy projekt covidowy PiS to gniot! #LexKonfident

Politycy Konfederacji bardzo krytycznie ocenili nowy projekt covidowy, który wczoraj przedstawił poseł Bolesław Piecha. W ich przekonaniu taka ustawa to “gniot” i nie powinno się jej procedować. – To jest ustawa, która napuszcza na siebie kolegów z pracy, napuszcza pracodawców na pracowników.
 
Główne założenia projektu ustawy (sejmowy druk nr 1981 – projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19):

• Pracodawca może wymagać od pracownika przedstawienia negatywnego wyniku testu na C19 nie częściej niż raz w tygodniu.
• Jeśli pracownik nie pokaże wyniku testu, będzie traktowany jak osoba, która testu nie zrobiła.
• Pracownik bez wyniku testu nadal będzie pracował, ale będzie musiał być przygotowany do zapłaty odszkodowania z tytułu zakażenia kolegi z pracy.
• Z wnioskiem o odszkodowanie będzie mógł wystąpić przetestowany pracownik, u którego potwierdzono zakażenie C19 i jest uzasadnione podejrzenie, że do zakażenia doszło w zakładzie pracy.
• Wniosek będzie on składał do pracodawcy w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia izolacji.
• We wniosku pracownik będzie wskazywał okoliczności uzasadniające, że zakażenie nastąpiło w pracy.
• W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku pracownika pracodawca zobligowany będzie do zweryfikowania, czy wśród pracowników, z którymi miał kontakt pracownik zakażony wirusem SARS-CoV-2, znajdują się osoby, które nie poddały się testowi diagnostycznemu w kierunku SARS-CoV-2.
• W przypadku potwierdzenia przez pracodawcę tej okoliczności pracodawca niezwłocznie, przekaże wniosek pracownika zakażonego do wojewody wraz z listą pracowników, którzy nie poddali się testowi, a zostali wskazani przez pracownika zakażonego jako osoby, z którymi miał on kontakt.
• Na podstawie otrzymanego wniosku wojewoda będzie wszczynał postępowanie w przedmiocie świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia.
• Przyznanie odszkodowania będzie następowało w drodze decyzji, od której stronom, tj. wnioskodawcy oraz pracownikowi obowiązanemu do uiszczenia świadczenia odszkodowawczego przysługiwał będzie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz prawo do wystąpienia ze skargą do sądu administracyjnego.
• Wysokość świadczenia odszkodowawczego wynosić będzie równowartość 5x minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeśli pracowników nieprzetestowanych w pracy będzie więcej, kwota ta zostanie rozbita na nich w równych częściach.
• Procedura uzyskania takiego odszkodowania będzie mogła odbyć się jeśli pracodawca domagał się zrobienia testów od pracowników.
• Jeśli pracodawca nie domagał się zrobienia testów, a pracownik przetestowany się zakazi, będzie on mógł żądać odszkodowania od pracodawcy.
• Ponadto także pracodawca będzie mógł domagać się odszkodowania od nieprzetestowanego pracownika.
 
“To jest ustawa, która napuszcza na siebie kolegów z pracy, napuszcza pracodawców na pracowników.”powiedział mecenas Michał Wawer.
 
Poseł Grzegorz Braun: To projekt pisowski, który po zniknięciu z agendy ustawy Hoca został zaprezentowany, ale możemy się spodziewać na podstawie dotychczasowych doświadczeń, że inne partie ze Zjednoczonej Koalicji Covidowej gotowe są ten projekt poprzeć.”.
 
“Gdyby przepisy z projektu 1981 stały się prawem obowiązującym, to znaczy, że na naszym terytorium z powodzeniem zostanie przeprowadzona operacja wrogiego przejęcia państwowości polskiej przez akwizytorów firm farmaceutycznych. Konfederacja tego nie chce.” Braun.

CAŁOŚĆ KONFERENCJI