Najbardziej ambitny po 1989 r. program rozwoju Łodzi! Punkt 4! - Konfederacja

Najbardziej ambitny po 1989 r. program rozwoju Łodzi! Punkt 4!

Klaudia Domagała, kandydatka na prezydenta Łodzi, na serwisie X prezentuje 4. punkt swojego programu wyborczego “Łódź sercem Polski”. Cały program jest dostępny na stronie KlaudiaDomagala.pl.

Zdrowe finanse Łodzi
Budżet Łodzi na 2024 rok to kolejny budżet z wielomilionowym deficytem. Planowany dług na koniec 2024 roku to aż 5,2 miliarda złotych. Co gorsza, ta liczba z roku na rok rośnie, gdyż Urząd Miasta Łodzi nie przedstawił nawet odległych planów równoważenia budżetu. Jednocześnie spoglądając na podział wydatków szokuje fakt, że wydatki majątkowe, a więc te przeznaczane na inwestycje: drogi, wiadukty, rewitalizację, parki itd. to raptem 11,7% wszystkich wydatków miasta! Miejscy urzędnicy, radni i władze miasta wielokrotnie powtarzali, że spadek wydatków jest spowodowany działaniami poprzedniego rządu centralnego. Jednak dane na to nie wskazują: dochody miasta w 2015 roku wynosiły 3,8 miliarda złotych. Przyjmując szacowaną skumulowaną inflację od grudnia 2015 roku na poziomie 39,4% powinny wynosić około 5,25 miliarda złotych, a w 2024 roku mają wynieść… 5,8 miliarda złotych.

Oznacza to, że choć w sprzyjających okolicznościach mogłyby być wyższe, to nie doświadczyliśmy żadnego istotnego „tąpnięcia” w tej statystyce, które usprawiedliwiałoby tak znaczącą obniżkę wydatków inwestycyjnych. Dlatego też uważamy, że rozsądne i gospodarnie zarządzaną Łódź stać, po rozłożeniu na wiele lat, na istotne projekty infrastrukturalne, a jednocześnie po prawie 14 latach rządów jednej „ekipy” uważamy, że pole do oszczędności i racjonalizacji jest ogromne.
Czas przewietrzyć Urząd Miasta Łodzi.

Nasze propozycje

Urząd Miasta Łodzi nie ma żadnych własnych pieniędzy, dysponuje środkami mieszkańców. Dlatego powinien je szanować, a każdą złotówkę przed wydaniem obejrzeć dwa razy. W tym celu proponujemy:

Audyt i ograniczenie finansowania niedochodowych spółek miejskich
Kompleksowo przeanalizujemy działalność spółek miejskich Sytuacja w której niezależnie od sposobu i skuteczności działań władz spółki jest ona rok do roku finansowana przez łódzkich mieszkańców w naszej ocenie jest niedopuszczalna. Powoduje to brak zainteresowania władz poprawą sposobu działania danej spółki, nie daje motywacji do ograniczania zbędnych wydatków, nie motywuje do działań mających na celu zwiększenie dochodów ze źródeł innych niż budżet miasta Łodzi lub portfele łodzian.

Największy w historii audyt Urzędu Miasta Łodzi i wprowadzenie odpowiedzialności urzędników za ich decyzje
Przeprowadzimy najbardziej kompleksowy audyt Urzędu Miasta Łodzi w historii. Przeanalizujemy stan zatrudnienia, obowiązki pracowników i jakość ich realizacji. Zweryfikujemy i usprawnimy sposób zarządzania. Rozliczymy osoby odpowiedzialne za nadzór i odbiory fuszerek inwestycyjnych między innymi ulicy Jaracza czy Moniuszki – zarówno pod kątem przyjętych rozwiązań, projektów, jak i sposobu odbioru prac. To nie tylko kwestia poprawy jakościowej kadr, ale także możliwość znaczących oszczędności na łódzkich inwestycjach w przyszłości. Celem audytu będzie także analiza możliwości i skutków połączenia Zarządu Dróg i Transportu, Zarządu Inwestycji Miejskich i Biura Inżyniera Miasta w jeden organizm, który usprawniłby realizację i zarządzanie inwestycjami oraz usprawnił bieżące utrzymanie infrastruktury miejskiej.

Audyt zaplanowanych i trwających inwestycji miejskich
Przeanalizujemy inwestycje przede wszystkim pod kątem racjonalności wydatków i realizacji zaplanowanych celów. Dotyczy to między innymi: – Przebudowy placu Dąbrowskiego w planowanym przez Urząd Miasta Łodzi kształcie, w oderwaniu od potrzeb kierowców, pieszych, rowerzystów, lokalnych przedsiębiorców, a także bez jasno określonych celów, które ma spełnić kosztowna przebudowa. – „Remontu” ulicy Strykowskiej i Maratońskiej, które zamiast wymiany asfaltu bez wymiany podbudowy wymagają rozbudowy o kolejną jezdnię, dróg rowerowych, oświetlenia i chodników.

Transparentny budżet Łodzi
Każdego roku przeprowadzimy szerokie konsultacje społeczne budżetu miasta. Łodzianie muszą wiedzieć ile pieniędzy Urząd Miasta Łodzi pobiera w ich podatkach, a także na co będzie je przeznaczał.

Interaktywna Mapa Wydatków Łodzi
Stworzymy interaktywną Mapę Wydatków Łodzi, aby ułatwić odczytanie zapisów budżetowych – nie każdy chce i potrafi przebrnąć przez kilkuset stronicowy dokument. Interaktywna mapa powinna w łatwy sposób umożliwiać wyszukanie oczekiwanych przez mieszkańców danych, a także pozwalać na szybkie i wygodne zgłaszanie swoich uwag on-line.

Niskie podatki, zrównoważony budżet
W dłuższej perspektywie będziemy dążyć do równoważnia budżetu i rozpoczęcia spłaty zaciągniętych długów. Należy to realizować przez ograniczanie wydatków (a docelowo także lokalnych podatków), zamiast próby zwiększenia dochodów budżetowych coraz wyższymi opłatami i daninami. Przestańmy żyć na koszt przyszłych pokoleń, zostawmy mieszkańcom Łodzi pieniądze w ich portfelach!

Łódzki Budżet Obywatelski 2.0
Łódzki budżet obywatelski nie powinien służyć do realizacji podstawowych celów należących do Urzędu Miasta Łodzi. Projekty dotyczące naprawy dziur w jezdniach, toalet w szkołach lub chodników powinny być powodem do wstydu, a nie dumy. Zamiast chwalenia się, powinny być przeprosiny. Chcemy, aby ŁBO stał się doskonałą wskazówką bieżących potrzeb mieszkańców, a nie głosem rozpaczy mieszkańców. Jeśli projekt np. ustawienia ławek na przystanku, nasadzeń zieleni, wsparcia schroniska dla zwierząt lub pilnej naprawy fragmentu ulicy uzyskał spore poparcie, ale w wyniku obliczeń przegrał z innymi, będzie po wewnętrznej analizie urzędników realizowany z podstawowego budżetu. Powinien także stanowić sugestię do podjęcia podobnych działań na np. kolejnych przystankach danej linii lub sprawdzenia stanu dalszych odcinków ulicy. Będziemy wyszukiwać i wdrażać projekty innowacyjne, które mogą przynieść pozytywną zmianę w danym obszarze funkcjonowania samorządu, a które często nie uzyskiwały poparcia w wyniku np. kiepskiej promocji czy też budżetu przekraczającego limity. Urzędnicy zaczną wreszcie słuchać mieszkańców!

Poznaj najbardziej ambitny po 1989 r. program rozwoju Łodzi!
Łódź Sercem Polski: KlaudiaDomagala.pl

Skomentuj