Podatkowy odlot - Konfederacja

Podatkowy odlot

Podatkowy odlot

Sławomir Mentzen sprawdził ile mamy w Polsce różnego rodzaju podatków, opłat i składek. Według informacji z Biura Analiz Sejmowych okazało się, że… 94!

Niektóre z nich brzmią jak żart. Ten podatkowy ODLOT to dorobek “bandy czworga”, w szczególności PiS i PO. Tak łupią Polaków. Czas zacząć likwidować te daniny, zamiast dokładać kolejne. Czas na proste i niskie podatki!
Niżej pełna lista 94 podatków!

1. Zryczałtowany podatek od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
3. Podatek od przychodów z budynków
4. Podatek od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzący ze źródeł nieujawnionych
5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
6. Podatek tonażowy
7. Podatek od towarów i usług (VAT)
8. Podatek akcyzowy
9. Podatek od gier
10. Podatek od czynności cywilnoprawnych
11. Podatek od spadków i darowizn
12. Podatek rolny
13. Podatek leśny
14. Podatek od nieruchomości
15. Podatek od środków transportowych
16. Podatek od niektórych instytucji finansowych
17. Podatek od wydobycia niektórych kopalin
18. Podatek od sprzedaży detalicznej
19. Podatek od produkcji okrętowej
20. Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych
21. Opłata targowa
22. Opłata miejscowa
23. Opłata uzdrowiskowa
24. Opłata od posiadania psów
25. Opłata reklamowa
26. Opłata skarbowa
27. Opłata planistyczna
28. Opłata adiacencka
29. Opłata abonamentowa
30. Opłata za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
31. Opłata za przejazdy po drogach krajowych pojazdów samochodowych
32. Opłata za przejazdy przez obiekty mostowe i tunele zlokalizowane w ciągach dróg publicznych
33. Opłata za przeprawy promowe na drogach publicznych
34. Opłata ewidencyjna
35. Opłata za udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
36. Opłata ewidencyjna z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
37. Opłata ewidencyjna, o której mowa w ustawie o kierujących pojazdami
38. Opłata ewidencyjna za wpis do ewidencji przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
39. Opłata ewidencyjna za wydanie zaświadczenia dot. międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
40. Opłata za wstęp do Parku Narodowego
41. Opłata za wstęp na obszar Rezerwatu Przyrody
42. Opłata za usunięcie drzew lub krzewów
43. Opłata rejestracyjna
44. Opłata za korzystanie ze środowiska
45. Opłaty za wyszukiwanie informacji, przekształcenie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzenie kopii dokumentów lub danych, przesyłanie kopii dokumentów lub danych
46. Opłaty związane z uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
47. Opłata produktowa oraz dodatkowa opłata produktowa
48. Opłata produktowa oraz dodatkowa opłata produktowa pobierana na podstawie ustawy o zużytym sprzęcie
49. Opłata produktowa oraz dodatkowa opłata produktowa pobierana na podstawie ustawy o bateriach i akumulatorach
50. Opłata depozytowa
51. Opłata za brak sieci zbierania pojazdów oraz opłata dodatkowa
52. Opłata za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji
53. Opłata produktowa i dodatkowa opłata produktowa
54. Opłata recyklingowa i dodatkowa opłata recyklingowa
55. Opłata rejestrowa i opłata roczna pobierana na podstawie ustawy o odpadach
56. Należność i opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej oraz jednorazowe odszkodowanie za dokonanie przedwczesnego wyrębu drzewostanu
57. Opłata za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych
58. Opłaty za usługi wodne oraz inne należności pobierane na podstawie ustawy o prawie wodnym
59. Opłata za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin
60. Opłata eksploatacyjna
61. Opłata za podziemne magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów i dwutlenku węgla
62. Opłata dodatkowa w ustawie o prawie geologicznym
63. Opłaty i wpłaty lotnicze
64. Opłaty za czynności organów i urzędów administracji probierczej
65. Opłaty pobierane przez organy administracji miar
66. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
67. Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
68. Składki na Fundusz Pracy
69. Składki na ubezpieczenie społeczne rolników
70. Składki na ubezpieczenie społeczne w Powszechnym Systemie Ubezpieczeń
71. Składka na ubezpieczenie zdrowotne
72. Składka na Fundusz Solidarnościowy
73. Składka specjalna na Fundusz Rezerwowy
74. Danina Solidarnościowa
75. Wpłata z zysku od jednoosobowych spółek skarbu państwa
76. Dopłaty w grach objętych monopolem państwa
77. Opłata paliwowa
78. Opłata emisyjna
79. Opłata od środków spożywczych oraz dodatkowa opłata od środków spożywczych
80. Potrącenie wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych
81. Wpłata na Fundusz Promocji Mleka
82. Wpłata na Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego
83. Wpłata na Fundusz Promocji Mięsa Wołowego
84. Wpłata na Fundusz Promocji Mięsa Końskiego
85. Wpłata na Fundusz Promocji Mięsa Owczego
86. Wpłata na Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego
87. Wpłata na Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych
88. Wpłata na Fundusz Promocji Owoców i Warzyw
89. Wpłata na Fundusz Promocji Ryb
90. Wpłata na Fundusz Promocji Roślin Oleistych
91. Wpłata na Fundusz Ochrony Rolnictwa
92. Opłata, o której mowa w art. 13 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
93. Opłata od urządzeń odtwarzających i czystych nośników
94. Opłata reprograficzna

Skomentuj