Witold A. - Konfederacja

Witold A.

Witold A.

Witold A. Stoch: Konfederacja zaprezentowała dziś projekt ustawy „Stop Segregacji Sanitarnej”, którego jestem autorem. Projekt odpowiada na niedopuszczalną, ale niestety coraz bardziej widoczną w Polsce dyskryminację osób, które nie zaszczepiły się przeciwko COVID-19.

Taki projekt ustawy nie musiałby wcale powstać, gdyby rządzący przestrzegali przepisy Konstytucji RP oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a także Karty Praw Podstawowych UE, które gwarantują wszystkim równość wobec prawa oraz ustanawiają zasadę niedyskryminacji.

Warto zacytować przede wszystkim art. 32 Konstytucji RP:

✅ “Art. 32. 1.Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.”

oraz art. 1 Protokołu nr 12 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka:

✅ “Art. 1. 1. Korzystanie z każdego prawa ustanowionego przez prawo powinno być zapewnione bez dyskryminacji wynikającej z takich powodów, jak płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, przekonania polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek,
urodzenie lub z jakichkolwiek innych przyczyn.
2. Nikt nie może być dyskryminowany przez jakiekolwiek władze publiczne z któregokolwiek z powodów wymienionych w ustępie 1.”;

Do dyskryminacji z powodu braku zaszczepienia się przeciwko COVID-19 dochodzi coraz częściej, dlatego niezbędne jest wprowadzenia ustawy, która zagwarantuje:

✅ Brak dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym ze względu na zaszczepienie lub niezaszczepienie się przeciwko COVID-19.
✅ Brak wymogu ujawniania informacji o zaszczepieniu lub niezaszczepieniu się przeciwko COVID-19, w celu udziału w jakichkolwiek wydarzeniach kulturalnych, sportowych, edukacyjnych itp., a także uzyskania możliwości wejścia do budynków użyteczności publicznej lub zakupu usług.
✅ Brak wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń dotyczących wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych itp., uzyskania możliwości wejścia do budynków użyteczności publicznej lub zakupu usług, do których nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.
✅ Zakaz uzależniania udziału w jakichkolwiek wydarzeniach kulturalnych, sportowych, edukacyjnych itp., uzyskania możliwości wejścia do budynków użyteczności publicznej lub zakupu usług, od zaszczepienia lub niezaszczepienia się przeciwko COVID-19.
✅ Zmiany w Kodeksie Pracy, tak aby:
– niedopuszczalna była jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia ze względu na zaszczepienie lub niezaszczepienie się przeciwko COVID-19;
– pracownicy byli równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych bez względu na zaszczepienie lub niezaszczepienie się przeciwko COVID-19;
– pracodawca był obowiązany przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu także ze względu na zaszczepienie lub niezaszczepienie się przeciwko COVID-19.
✅ Zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. poprzez:
– skreślenie przepisu, według którego dane osób, które nie poddały się szczepieniu przeciwko COVID-19 mogą być udostępniane NFZ w celu telefonicznego nakłaniania do poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19.
– skreślenie przepisów które wskazują, że do niektórych ograniczeń, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Wszystkie te przepisy są konieczne, by nie dopuścić do segregacji sanitarnej i stworzenia systemu, w którym zaszczepieni mają więcej praw od niezaszczepionych. Historyczne doświadczenia funkcjonowania systemów prawnych i politycznych, które dopuszczały systemową dyskryminację ze względu na pewne cechy lub właściwości powinny nauczyć nas, że takie zróżnicowanie nie prowadzi do niczego dobrego i jest podstawą dla systemów
totalitarnych.

To nie jest ustawa antyszczepionkowa, foliarska, szurska, ani płaskoziemska. Ta ustawa inspirowana jest dekretami przeciwko paszportom szczepionkowym wprowadzanymi już w kilkunastu stanach USA, w tym na Florydzie czy w Teksasie! Co więcej, senatorzy Ted Cruz i Mike Braun, zapowiedzieli przeprowadzenie takiego projektu przez Kongres w Waszyngtonie!

Inni się bronią, my też musimy się bronić! Nie możemy ślepo iść w owczym pędzie, ku kolejnemu totalitaryzmowi. To, że prowadzi nas do niego “patriotyczny” rząd PiS, który wypełnia wzorowo polecenia z Brukseli, to złowrogi chichot historii…

Cały projekt ustawy tutaj: https://konfederacja.pl/wp-content/uploads/2021/06/ustawa-Stop-Segregacji-Sanitarnej.pdf

Skomentuj