UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia ……………. 2024 r.
w sprawie protestów rolników i rozwiązania trudnej sytuacji w polskim rolnictwie

W ostatnich tygodniach w Polsce doszło do masowych i ogólnopolskich protestów rolników, największych od ponad 20 lat. Postulaty strajkujących dotyczą nie tylko ich grupy zawodowej, ale są przede wszystkim troską o filar bezpieczeństwa narodowego jakim jest suwerenność żywnościowa i gwarancja dostaw żywności dla konsumentów. Dostrzegając trudną sytuację w rolnictwie, Sejm Rzeczypospolitej wzywa Prezesa Rady Ministrów i cały Rząd do podjęcia natychmiastowych działań i spełnienia postulatów protestujących rolników.

Po pierwsze wprowadzenie krajowego embarga na produkty rolno-spożywcze z Ukrainy oraz pozostałych krajów spoza Unii Europejskiej. Od 15 września 2023 roku obowiązuje krajowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii o zakazie importu tylko czterech towarów rolnych. Obowiązujące embargo należy rozszerzyć o kolejne towary, które masowo zalewają polski rynek oraz nie spełniają wspólnotowych standardów. Dodatkowo należy uszczelnić import artykułów rolno-spożywczych z państw trzecich, które nie spełniają norm produkcji i sprzedaży w Unii.

Po drugie odrzucenie unijnej polityki klimatycznej, która prowadzi do likwidacji polskiego i europejskiego rolnictwa. Propozycja Unii Europejskiej zawarta w Europejskim Zielonym Ładzie i pakiecie #Fitfor55  wprowadzana w życie za pomocą kolejnych aktów prawnych prowadzi do ograniczenia produkcji rolnej i zmniejszenia podaży żywności na europejskim rynku. Najwięcej kontrowersji budzi ugorowanie, czyli wyznaczenie w gospodarstwach rolnych gruntów nieprodukcyjnych oraz ograniczenie stosowania nawozów, środków ochrony roślin czy ponowne nawodnienie osuszonych torfowisk, a poza tym wyznaczenie nierealnego celu 25% rolnictwa ekologicznego w Unii. Wszystkie te elementy polityki klimatycznej w rolnictwie należy odrzucić lub renegocjować zgodnie z interesem polskiego rolnictwa.

Po trzecie  zaniechanie wszelkich działań legislacyjnych, które mogłyby skutkować ograniczeniem produkcji zwierzęcej w Polsce w tym zakazu wybranych hodowli zwierząt i likwidację chowu klatkowego oraz wprowadzeniem danin i zakazu reklamy od produktów pochodzenia zwierzęcego. Polskie rolnictwo ma długą tradycję chowu i hodowli zwierząt, dzisiaj tę działalność pod różnymi pretekstami próbuje się wyeliminować z polskiego systemu rolnego i diety społeczeństwa.

Sejm wzywa Prezesa Rady Ministrów i Rząd do monitorowania sytuacji w rolnictwie przede wszystkim skali ryzyka utraty płynności finansowej polskich gospodarstw rolnych. Podstawą rolnictwa w Polsce są rodzinne gospodarstwa, które jednocześnie stanowią podstawę bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Bezpieczeństwo żywnościowe to gwarancja suwerenności państwa, a zrealizowanie postulatów rolników jest dzisiaj polskim interesem narodowym. Pozorne działania, rekompensaty i dotacje ad hoc nie rozwiązują systemowych problemów, z którymi mierzy się polskie rolnictwo, dlatego tylko strukturalne reformy mogą uratować polskie rolnictwo.

Solidaryzując się z ze strajkującymi w Polsce Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża poparcie dla protestów rolników i podjęcia decyzji legislacyjnych mających przybliżyć realizację postulatów.