Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności - Pliki Cookies
AKCEPTUJĘ
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego Klubów Konfederacji (dalej „Serwis”), prowadzonego przez partię polityczną Konfederacja Wolność i Niepodległość z siedzibą przy ul. Pięknej 24/26A, 00-549 Warszawa, NIP 7010940197 (dalej „Administrator”).
 2. Korespondencja z Administratorem może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem
 3. Osoba zarejestrowana w Serwisie i korzystająca z Serwisu zwana jest dalej „Użytkownikiem”.
 4. W ramach Serwisu Administrator zapewnia w szczególności możliwość założenia konta Użytkownika, możliwość dołączenia do wybranego Klubu Konfederacji, możliwość założenia Klubu Konfederacji (po uzyskaniu akceptacji ze strony Administratora w procesie weryfikacyjnym) oraz dostęp do innych funkcjonalności Serwisu.
 5. Korzystanie z Serwisu i wszystkich jego funkcjonalności jest nieodpłatne.
 6. Dołączenie do Klubu Konfederacji i założenie Klubu Konfederacji jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem Serwisu.
 7. Zobowiązania i prawa stron w zakresie ochrony danych osobowych uregulowane są Polityką Prywatności, stanowiącą integralną część niniejszego Regulaminu. Zobowiązania i prawa stron w zakresie ochrony danych osobowych liderów Klubów Konfederacji uregulowane są Polityką Prywatności Liderów Klubów Konfederacji, której akceptacja jest warunkiem ubiegania się o prawo założenia Klubu Konfederacji.
 8. Użytkownik oświadcza, że dysponuje prawami do materiałów zamieszczanych przez niego w Serwisie i dostarczanych Administratorowi. Zakazane jest wykorzystywanie w Serwisie materiałów niezgodnych z prawem, pozyskanych w sposób bezprawny lub naruszających prawa osób trzecich.
 9. Administrator ma prawo usunąć z Serwisu materiały naruszające punkt poprzedni.
 10. Do korzystania z Serwisu przez Użytkownika niezbędne jest posiadanie komputera (lub innego sprzętu elektronicznego o podobnych możliwościach) z dostępem do sieci Internet, oraz z zainstalowanym programem – przeglądarką internetową.
 11. Użytkownik ma prawo żądać wyjaśnienia Regulaminu przez Administratora.
 12. Użytkownik ma prawo reklamować u Administratora działania niezgodne z regulaminem i żądać doprowadzenia ich do stanu zgodnego z regulaminem. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie, poczty elektronicznej, korespondencyjnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1 lub osobiście w siedzibie Administratora pod adresem wskazanym w punkcie 1. Każda złożona reklamacja zostanie indywidualnie rozpatrzona przez Administratora, a w razie jej zasadności żądania Użytkownika zostaną spełnione w sposób z nim ustalony.
 13. Użytkownik ma prawo ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć dalsze korzystanie z Serwisu i zażądać usunięcia konta w Serwisie. Wypowiedzenie nie zwalnia Użytkownika z zobowiązań związanych z zamówionymi wcześniej usługami Administratora.
 14. Administrator ma prawo wypowiedzieć Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i usunąć jego konto w Serwisie lub ograniczyć możliwość korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu w wypadku:
  1. Naruszania przez Użytkownika przepisów prawa, niniejszego Regulaminu, innych ogłoszonych przez Administratora zasad i regulaminów,
  2. Podejmowania przez Użytkownika publicznych działań wymierzonych przeciwko Administratorowi lub niezgodnych z wartościami promowanymi przez Administratora.
 15. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Administratora w razie:
  1. zmiany zakresu lub zasad działań wykonywanych przez Administratora w ramach Serwisu,
  2. stwierdzonej niezgodności Regulaminu z przepisami prawa.
 16. Zmiana Regulaminu nie może pozbawiać lub ograniczać praw Użytkownika nabytych na mocy wcześniejszego brzmienia Regulaminu.
 17. O zmianie Regulaminu Użytkownicy są informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz ogłoszenia w Serwisie z odpowiednim wyprzedzeniem.
 18. Użytkownikowi, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, przysługuje prawo wypowiedzenia dalszego korzystania z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym.
 19. Prawem właściwym w sprawach dotyczących niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
 20. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania go w Serwisie.

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

lub     

Nie pamiętasz hasła ?

Create Account